Privacyverklaring

Privacyverklaring

Urban Legends City Quest, gevestigd aan de Wijdesteeg 3G 1012RN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens en daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving, dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • via deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken.

 • nooit meer informatie vragen dan nodig

 • je persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen tenzij dit absoluut nodig is voor de werking van genoemde doeleinden

 • zorgen dat onze beveiliging op orde is en direct ingrijpen indien nodig

 • je de mogelijkheid geven om je gegevens in te zien of te wijzigen.

 • direct actie ondernemen als je ons verzoekt je persoonsgegevens te verwijderen

Contactgegevens

Urban Legends City Quest
Wijdesteeg 3G
1012RN Amsterdam
0629109091
www.ulcq.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Urban Legends City Quest verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Betalingsgegevens

 • Overige persoonsgegevens die je actief vertrekt via het contactformulier of correspondentie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Urban Legends City Quest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een reservering en daarbij behorende betaling;

 • Het aanmaken van een ledenaccount op onze website;

 • Het versturen van de nieuwsbrief wanneer je je hierop hebt geabonneerd;

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Het toekennen van een prijs bij een winactie (zie ook algemene voorwaarden).

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren als je het contactformulier hebt ingevuld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Urban Legends City Quest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Urban Legends City Quest) tussen zit. Urban Legends City Quest gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Het boekingssysteem van Roverd en de mailcampagnes van Brevo.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Urban Legends City Quest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee maanden voor het contactformulier (naam en e-mailadres), tot wederopzegging voor de nieuwsbrief (naam en e-mailadres) en de wettelijke bewaartermijn voor overige verstrekte persoonsgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ulcq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Urban Legends City Quest verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:  

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies). 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van je:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Applicatie- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. 

 

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

Links naar andere websites

Deze site kan links bevatten naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer je klikt op een van die links, je deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over je en wij raden je aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites ( indien niet de onze , en / of beheerd door ons ) te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van het onze.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Urban Legends City Quest en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ulcq.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Urban Legends City Quest wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Urban Legends City Quest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij vragen hebt over deze privacyverklaring of het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 06-29109091 of via info@ulcq.nl

 

en_GBEN